Vedtægter

Vedtægter for Sektionsklub 31

§1
Sektionsklubben, der er en del af ”De Danske Brevdueforeninger”, og til enhver tid underkastet disse love og lovlige tilblivne bestemmelser, består af de til enhver tid i Gruppe 3/Sektion 31 værende enkelt-foreninger under DdB.

§2
Sektionsklubbens formål er:
a) At arrangere supplerende kapflyvninger til den på DdB’s delegeretmøde vedtagne kapflyvningsplan.
b) At arrangere lokale udstillinger til fremme for DdB’s landsudstilling.
c) At varetage fælles interesser til fremme af brevduesporten i sektionen.

§3
Sektionsklubben ledes af en bestyrelse bestående af: Formand, kasserer og tre bestyrelsesmedlemmer.
Formanden, to bestyrelsesmedlemmer og en suppleant vælges på lige årstal. Kasserer, et bestyrelses-medlem samt en suppleant vælges på ulige årstal.
På lige årstal vælges en revisor og en revisorsuppleant.
På ulige årstal vælges en revisor og en revisorsuppleant.
Alle foranstående vælges for to år ad gangen. Formand og kasserer vælges ved ”bundet omvalg”. Til bestyrelsen kan vælges ethvert aktivt medlem af DdB.
På repræsentantskabsmødet vælges hvert år en løslader. Løsladeren kan vælges af alle aktive medlemmer. Løsladeren har ikke sæde i bestyrelsen, med mindre andre tillidsposter indehaves. Løsladeren skal i foregående sæson have deltaget på min. 5 flyvninger DdB/Sekt.
Ekstraordinært repræsentantskabsmøde skal afholdes, når bestyrelsen finder det fornødent, eller når mindst en tredjedel af de under klubben stående foreninger indsender skriftlig anmodning derom med opgivet forhandlingsemne.
Indvarslingen skal da ske med sædvanlig frist senest 14 dage efter, at anmodningen er kommet formanden i hænde.

§4
Bestyrelsesmedlemmerne er tillige sektionsklubbens delegerede på DdB’s delegeretmøde.
Såfremt et bestyrelsesmedlem tillige er medlem af DdB’s bestyrelse, medregnes han ikke i sektions-klubbens antal delegerede.

Såfremt klubbens bestyrelse er talmæssig større end antal delegerede, fordeles mandaterne internt af bestyrelsen. Er antallet mindre, udpeger bestyrelsen de manglende delegerede.

§5
På første bestyrelsesmøde eller repræsentantskabsmødet konstituerer bestyrelsen sig.

§6
Ordinært repræsentantskabsmøde afholdes en gang om året, normalt i januar måned. Det indkaldes med angivet dagsorden på sektion 31’s hjemmeside med 14 dages varsel. Forslag, der ønskes behandlet på det ordinære repræsentantskabsmøde, skal være bestyrelsen i hænde inden den 15. november. Alle rettidigt indkomne forslag, inkl. bestyrelsens, skal sammen med dagsorden og årets reviderede regnskab udsendes til formanden i hver enkelt forening senest tre uger før repræsentantskabsmødet afholdes.

§7
På repræsentantskabsmøderne – ordinære såvel som ekstraordinære – har hver enkelt forening ret til at møde med samme antal repræsentanter, som den er berettiget til i forhold til DdB’s repræsentantskabsmøde, iflg. sidste offentliggjorte opgørelse over mandatfordelingen hertil.
Hver repræsentant samt hvert bestyrelsesmedlem i sektionsklubben har en stemme. Afgørelse træffes ved almindeligt stemmeflertal, hvor andet ikke er foreskrevet. Skriftlig afstemning kan kræves af enhver stemmeberettiget og skal tillige finde sted i tilfælde af stemmelighed under mundtlig afstemning.
I forhandlingerne har alle aktive medlemmer ret til at deltage uden stemmeret. Alle forslag, som ønskes behandlet, skal fremsættes enten af sektionsbestyrelsen eller af foreninger i sektionen.

§8
Sektionsklubbens kontingent fra enkeltforeningerne fastsættes af repræsentantskabet. Kontingentet beregnes på basis af antallet af aktive koder pr. 1. april. Kontingentet indbetales hvert år inden den 1. maj.

§9
Kassereren foretager alle ind- og udbetalinger under ansvar over for repræsentantskabet.

Kassebeholdningen skal så vidt muligt gøres rentebærende ved indsættelse i bank eller sparekasse.

Regnskabsåret løber fra den 1. november til den 31. oktober. Regnskabet skal på repræsentantskabsmødet aflægges i revideret form.

§10
Bestyrelsens rejse-, diæt- og telefongodtgørelse betales af sektionsklubben.

§11
Dagsorden til det ordinære regnskabsmøde skal indeholde:
Valg af dirigent
Konstatering af mandater og godkendelse af dagsorden
Mødeprotokol oplæses efter ønske
Formandens beretning
Godkendelse af regnskab
Indkomne forslag
Valg til bestyrelse, revisor og løslader
Forslag til kapflyvningsplan
Forslag til præmier, pokaler og reglement
Kontingent
Næste års mødested (udstilling)
Eventuelt.

§12
Lovene og lovændringer kan kun vedtages på ordinært repræsentantskabsmøde og skal vedtages med tre fjerdedels majoritet af de på mødet tilstedeværende repræsentanter og skal derefter forelægges DdB til godkendelse.

Således vedtaget på repræsentantskabsmødet i Odense d. 26. januar 2020.
Bestyrelsen:

Formand – Erik Trans
Næstformand + Løslader – John Frandsen
Kasserer + Sekretær – Per Nielsen
Webmaster – René Christiansen
Mellem – Michaell Gorlinski