Søg efter:

Vedtægter for Sektionsklub 31

§1
Sektionsklubben, der er en del af ”De Danske Brevdueforeninger”, er til enhver tid underkastet disse love og
lovlige tilblevne bestemmelser. De inden for sektionen værende lokalforeninger danner tilsammen Sektion
31. Bestemmelserne omkring sektionsklubberne er beskrevet i DdB’s love.
§2
Sektionsklubbens formål er:
a) At arrangere supplerende kapflyvninger til DdB’s vedtagne kapflyvningsplan.
b) At arrangere lokale udstillinger forud for DdB’s landsudstilling.
c) At varetage fælles interesser til fremme af brevduesporten på lokalt plan.
§3
Sektionsklubben ledes af en bestyrelse bestående af: Formand, kasserer og tre bestyrelsesmedlemmer.
Formanden og et bestyrelsesmedlem samt en suppleant vælges på lige årstal.
Kasserer og to bestyrelsesmedlemmer vælges på ulige årstal.
På lige årstal vælges en revisor og en revisorsuppleant.
På ulige årstal vælges en revisor.
Alle foranstående vælges for to år ad gangen. Formand og kasserer vælges ved ”bundet omvalg”.
Til bestyrelsen kan vælges ethvert medlem af DdB.
På repræsentantskabsmødet vælges hvert år en ansvarlig for løsladelserne. Den ansvarlige for løsladelserne
kan vælges blandt alle medlemmer af DdB, og har nødvendigvis ikke sæde i bestyrelsen. Den ansvarlige kan
selv udvælge relevante personer som hjælp til varetagelse af opgaven.
Ekstraordinært repræsentantskabsmøde skal afholdes, når bestyrelsen finder det fornødent, eller når mindst
en tredjedel af de under klubben stående foreninger indsender skriftlig anmodning derom med opgivet
forhandlingsemne.
Indvarslingen skal da ske med sædvanlig frist senest 14 dage efter, at anmodningen er kommet formanden i
hænde.
§4
Sektionsklubben tegnes af formand og kasserer.
Såfremt et bestyrelsesmedlem tillige er medlem af DdB’s bestyrelse, medregnes han ikke i sektionsklubbens
antal delegerede.
§5
På første bestyrelsesmøde/repræsentantskabsmøde konstituerer bestyrelsen sig.
§6
Ordinært repræsentantskabsmøde afholdes en gang om året tre til fire uger efter DdB´s
repræsentantskabsmøde. Det indkaldes med angivet dagsorden på sektion 31’s hjemmeside eller ved
udsendelse til foreningsformændene med senest tre ugers varsel. Forslag, der ønskes behandlet på det
ordinære repræsentantskabsmøde, skal være sektionsformanden og øvrige foreningsformænd i hænde senest
14 dage før repræsentantskabsmødet.
Det reviderede regnskab udsendes til foreningsformændene efter endt revision og senest sammen med
dagsordenen til repræsentantskabsmødet.
§7
På repræsentantskabsmøderne – ordinære såvel som ekstraordinære – har hver enkelt forening ret til at møde
med samme antal repræsentanter, som den er berettiget til i forhold til DdB’s repræsentantskabsmøde, iflg.
sidste offentliggjorte opgørelse over mandatfordelingen hertil.
Hver repræsentant samt hvert bestyrelsesmedlem i sektionsklubben har en stemme. Afgørelse træffes ved
almindeligt stemmeflertal, hvor andet ikke er foreskrevet. Skriftlig afstemning kan kræves af enhver
stemmeberettiget og skal tillige finde sted i tilfælde af stemmelighed under mundtlig afstemning.
Ændringsforslag, som ønskes behandlet, skal fremsættes enten af sektionsbestyrelsen eller af en af
repræsentanterne.
Tilhørere har taleret, men ingen stemmeret.
§8
Sektionsklubbens kontingent fra enkeltforeningerne fastsættes af repræsentantskabet. Kontingentet beregnes
på baggrund af foreningens medlemsliste hos DdB som bliver indhentet pr. 1. marts. Kontingentet forfalder i
henhold til reglementet.
§9
Kassereren foretager alle ind- og udbetalinger under ansvar over for repræsentantskabet.
Kassebeholdningen skal så vidt muligt gøres rentebærende ved indsættelse i bank eller sparekasse.
Regnskabsåret løber fra den 1. november til den 31. oktober. Regnskabet skal på repræsentantskabsmødet
aflægges i revideret form.
§10
Til bestyrelsens medlemmer kan der ydes kørsels- og telefongodtgørelse i henhold til vedtagne satser.
§11
Dagsorden til det ordinære repræsentantskabsmøde skal indeholde:
Valg af dirigent
Konstatering af mandater og godkendelse af dagsorden
Mødeprotokol oplæses efter ønske
Formandens beretning
Godkendelse af regnskab
Indkomne forslag
Valg til bestyrelse, revisor og løslader
Vedtagelse af kapflyvningsplan
Vedtagelse af præmier, pokaler og reglement
Næste års kontingent
Næste års mødested (udstilling)
Eventuelt.
§12
Vedtægter- og vedtægtsændringer kan kun vedtages på et ordinært repræsentantskabsmøde og skal vedtages
med tre fjerdedels majoritet af de på mødet tilstedeværende repræsentanter og skal derefter forelægges DdB
til godkendelse. For ikke tilstedeværende repræsentanter kan fuldmagter anvendes og afleveres i forbindelse
med konstatering af mandater.
Således vedtaget på repræsentantskabsmødet i Odense den 2. marts 2022.
Bestyrelsen:
Thomas Bang Pedersen  Preben Øhrnstedt  René Christiansen  Rocky Jespersen   Johnny Larsen
Formand                         Kasserer                 Kørsel/løsladelser   IT og resultater    Ad hoc-opgaver