Bestyrelsesmøde 17/11-2015.

Bestyrelsesmøde 17/11-2015.

Bestyrelsesmødet var indkaldt til afholdelse hos Rocky. Alle havde givet deres tilsagn om fremmøde, men en ny verdensborger forhindrede Kaj Hoffmann i give møde.

Dagsorden som skulle behandles:

1. indkomne forslag

2. Pokaler

3. Gennemgang af reglement

4.Økonomi

5. Afholdelse af repr. møde

6. Lastbil

7. Forening 171 Nordvestfyn

8. Hjemmeside

9. Eventuelt

1. Punkt 1. indkomne forslag, bestyrelsen havde ikke aktuelle ting som skulle tages under behandling, der er nogle punkter i reglement samt vedtægter som skal rettes til. Der var indkommet 2 forslag fra 220 Odense som bestyrelsen debatterede for at konkludere at udkommet af 220`s forslag ville få sin bedømmelse ved repr.møde: ( forslag 1. Det foreslås at §10, som hedder bestyrelsens rejse-, diæt- og telefongodtgørelse betales af sektionsklubben, ændres til:Forslag § 10 det foreslås at den nu hedder bestyrelsens rejse-, diæt og telefongodtgørelse og betales af sektionsklubben, dog således at kørsel i privat bil afregnes med kr. 2,00 pr. kørt km. forslag 2: 1a. Ungemesterskabet på alle sektionens flyvninger tildeles en kontant præmie på kr. 300,-. 1b: Sektionens super ungemesterskab på alle sektionens/DdB`s flyvninger tildeles en kontant præmie på kr. 300,-.

2. Under punkt 2 blev pokaler som udsættes hvert år gennemgået og her kunne det konstateres at enkelte pokaler var vundet til ejendom og genudsættes ikke en enkelt erstattes med en ny. Manglende opdatering for årene 2014 og 2015 gjorde det vanskeligt at følge om konditionerne var overholdt.

3. Under dette punkt besluttede bestyrelsen at den nyindkøbte lastbil skulle tilpasse i sektionens vedtægter en tekst samt ordlyden vil bestyrelsen arbejde med fremadrettet.

4. Økonomi sekt. kasserer kunne oplyse manglende indbetaling vedrørende den ukorrekte afregning nu var på plads. Regnskabet skulle bearbejdes og det er desværre belastende at en person skal igennem så meget træls arbejde, og stresse fordi tidsrammen er så knap. Sektionens saldo udviser saldo på ca. kr. 38,000,-.

5. Afholdelse af repr. mødet herunder valg. Repr. mødet afholdes i Harndrup forsamlingshus d. 8/1-2016 kl. 19.30.

følgende er på valg : Erik Trans, Tommy Rasmussen ( modtager ikke genvalg) samt Kaj Hoffmann, 2. suppl. til bestyrelsen Lars Kruuse, revisor Thomas Bang og revisor supp. , løslader John Frandsen.

6. Lastbil Erik T. fortalte at vi stadig manglede at få siderne ordnet således de slås helt ned, Erik `s gode ven som har lovet at hjælpe med denne operation har ikke haft tid men har lovet at han nok skal få det lavet. Fartskriver skal serviceres og det mangler vi at få gjort, der er købt donkraft samt andre småting. Bilen har kørt uden de store problemer og brændstof økonomi er også godkendt. Bilen står hos Erik T.

7. Forening 171 Nordvestfyn har nu også måtte konstatere at manglende opbakning samt svigtende lyst til brevduer, måske koster dommen at foreningen lukker. Der har været holdt møder som indikerer ar foreningen lukker.

9. Sektionens hjemmeside mangler opdatering, Rocky forsøger at få tid til en soignering så vi kan gå en tryg tid i møde år 2016.

10. Eventuelt alle emner var belyst og debatteret så mødet kunne afsluttes, de enkelte emner som skulle bearbejdes derhjemme og undersøges var på plads.

mødet slut 22.15

Ref. Per Nielsen