Referat repræsentantskabsmøde d. 14/01-2018

Sektionsbestyrelsen havde indkaldt til repræsentantskabsmøde for året 2017 på adressen Toftevej 65 lokalitet for Foreningen 220 Odense.
Klokken 09.30 bød Erik velkommen til de fremmødte og startede med at nævne navnene på sektionsvinderne for det forgangne år, de tilhørende diplomer blev herefter overrakt til vinderne efterfulgt af applaus fra de fremmødte. Mesterskabspokalerne blev herefter overrakt til de præmietager som var tilstede, foreningsrepræsentanter fik så til opgave at overbringe trofæet til de fraværende.
Alle præmievindere fik herefter den fortjente applaus.
Erik bød herefter velkommen, repræsentanter såvel som de fremmødte tilhørere og erklærede derefter mødet for åbnet, og som første punkt på dagsordenen, valg af dirigent;
Dagsorden ifølge vedtægterne:
1. valg af dirigent –
Bestyrelsen foreslog Brian Pedersen som blev valgt, han indtog sin plads samtidig med han takkede for valget og gik videre til dagsordenen.
2. konstatering af mandater –
Dirigenten optalte ved opråb til enkelte foreninger, 15 foreningsrepræsentanter, og en fuldtallig bestyrelse på 5, i alt 20 stemmeberettigede. Der var et ønske fra repræsentanterne som ønskede stemmetællere i tilfælde af skriftlig afstemning. Preben N. Jensen (220) og Mikkel Andersen (166) blev valgt
3. godkendelse af dagsorden –
Dagsorden var udsendt til samtlige repræsentanter (incl. dirigent ), dirigenten kunne konstatere at dagsorden var rettidigt udsendt og var ifølge vedtægterne.
Bemærkninger til dagsorden, der var indsendt ændringer til kapflyvningsplanen som
afstedkom en debat/meningsudveksling om en kapflyvningsplan kan ændres når den er godkendt for en periode på 2 år ( 2017 – 2018 ). Meningsudvekslingen sluttede med at der blev forlangt skriftlig afstemning om ændring af kapflyvningsplan . Såfremt afstemning faldt ud til fordel for ændring behandles ændring under punkt 7/10. Resultat ved skriftlig afstemning 12ja 8 nej derfor ændring behandles under punkt 7/10.
4. oplæsning af mødeprotokol –
ingen ønskede oplæsning af protokol.
5. formandens beretning –
Året startede ikke alt for godt. Igen drillede fugleinfluenzaen opstarten på træningen og da vi endelig kom i gang var vejret ikke det bedste og der var ikke det store antal duer med. Vi havde en flyveplan som nok var lidt for optimistisk i forhold til hvad folk brød sig om. Vi havde også valgt at lægge 1,- kr. på prisen for afsendelse af duer.
Da vi så også havde fredags indlevering af duer i DdB regi gav det yderligere nogle opgaver at løse fra foreningerne men så sandelig også for sektionsbestyrelsen. Vores lastbil kunne jo kun køre en ting af gangen så vi måtte ud at leje en bil mere og have en ekstra chauffør også. Det hele blev dog løst uden de store hindringer.
Det har ikke været nemt at være løslader i denne sæson. John og jeg havde flere gange udfordringer med aflysninger og flytninger på rund af vejret. Det har vejrmæssigt virkeligt givet megen ekstra arbejde. Selv DdB aflyste en weekend.
Da vi skulle til at skulle i gang med ungerne ja så dukkede der lige en gang ungesyge op hos rigtig mange slag hvilket gjorde udslaget på afsendelse af duer. Også de 1 års fik nogle steder også sygen som har resulteret i mange tab af duer.
Med hensyn til kørsel af vore duer har det gået godt. Der har ikke været de store problemer selv om vi har fået et par nye slipsteder på flyveplanen også kørslen til DdB har forløbet fornuftigt. Tak til alle jer der hvert år tilmelder sig som
rejseledsagere det er en fornøjelse at så mange melder sig STOR TAK TIL JER OG TIL POUL vores trofaste chauffør.
Der er dog også de mere kedelige ting så som at folk melder sig ud af vores sport af den ene eller anden årsag. Der er desværre flere der har valgt at trække stikket efter og i denne sæson hvilket jo også kan mærkes på økonomien men lad os håbe vi får løst opgaverne hen ad vejen.
En anden stor post der gav skår i glæden var en stor regning på lastbilen som blev dobbelt så stor som forventet. Det gjorde at det drænede vores pengekasse gevaldigt samt at vi havde ca. 2000 duer mindre end året før.
Der har i indeværende sæson været afholdt forskellige arrangementer af foreninger i sektionen. Det startede i Svendborg hvor der var nogle ildsjæle der grundlagde opstarten af en ny langflyverklub FYN. Et spændende tiltag for dem der interesserer sig for de lange flyvninger. I april mdr. havde 220 Odense en auktion/foredrag ved Mølholt/Wähler. I september afholdt 220 Odense et møde for alle i sektionen med DdB på dagsordenen med blandt andet deltagelse af vores landsformand. Og til sidst men ikke mindst her i november afholdt 220 igen et arrangement med auktion/foredrag af Steen Renard som flyver i Spanien.
Tak for samarbejdet til løslader samt bestyrelsen i indeværende sæson der ser ud til at de forskellige ting og tiltag efterhånden fungerer tilfredsstilende.
Tak til jer der uge efter uge hjælper til at vi får det hele til at glide med hensyn til på og aflæsning af lastbilen det er rart for alle når det virker.
Med håb om en god sæson 2018 med godt flyvevejr og mange duer vil jeg slutte beretningen
Erik
Bemærkninger til formandens beretning, der var flere som havde konstateret sektionens lastbil havde været brugt efter sæson uden det var relateret til sektionskapflyvninger, Erik erkendte at bilen havde været ude i andet ærinde og forklarede omfanget og til hvem. Det blev forlangt at der skal udfærdiges en kørebog således lastbilens brug kan dokumenteres. Bestyrelsen udfærdiger retningslinier om brug af lastbil.
6. aflæggelse af regnskab – Kasserer Per Nielsen læste et par enkelte nøgletal op for at oplyse for forsamlingen at bestyrelsen måtte tage en øretæve vedrørende reparation af lastbilen som stort set havde slået bundet ud af sektionskassen, der var ikke mere at sige til den sag, så der måtte stilles spørgsmål til regnskabet. Der blev fra salen stillet spørgsmål til regnskabet samt om bestyrelsens manglende evne til besparelser. Kasserer samt den øvrige bestyrelse besvarede de stillede spørgsmål.
7. indkomne forslag – ændring af kapflyvningsplan – se pkt. 3 – forslag sekt. bestyrelsen ønsket om en ændret kapflyvningsplan skal ses ud fra den netop afsluttede sæson hvor forskellige ting gjorde at antal duer blev så forholdsvist lavt, men at sammen sætningen af korte/lange stationer også var blevet for vanskelig. En skriftlig afstemning hvilket forslag der skulle være gældende for den kommende sæson. Følgende resultat fra afstemning 13 nej for sekt. ændringsforslag og 7 for – sekt. forslag forkastet.”Ændringsforslag 220 vedtaget som følger” UGE 20 ALTONA ÆNDRES TIL RENDSBURG OG UGE 28 ALTONA GL./UNG ÆNDRES TIL RENDSBURG. Forslag 2 sektion: lastvogn med duer skal være på slipsted fra 1/2 til 3/4 time før slip, forslag godkendt. Ændringsforslag fra 220 Odense
Kørsel i og for sektion nedsættes til kr. 2,- fra 3,67 godkendt
Teleforpenge/rådighedsbeløb formand kr. 1500,-, løslader og best.medlem kr. 1800,-, kasserer kr. 800,-, hj.side/edb kr. 800,-, best.medlem kr. 300,- ændres til formand kr. 800,- løslader/best.medl. kr. 800,- , gældende for1 år.
Kode nr. kontingent sættes op med kr. 100,- for sæson 2018 godkendt
gebyr pr. afsendt fastholdes på nuværende niveau ( kr. 8,- )
Sektionspræmier ændres til: 200,- , 150,- ,100,- , 75,- ,50,- godkendt
Fynsmesterskab kr. 500,- ændres til kr. 400,- godkendt

St. Championat kr. 500,- ændres til kr. 400,- godkendt
Ungemesterskab kr. 300,- ændres til kr. 250,- godkendt
Super ungemesterskab 600,- ændres til kr. 550,- ( kr. 300,- betales privat )
Es duer gamle fra Kr. 300,- 275,- 250,- 225,- 200,- til 250,- 200,- 175,- 150,- 100,- godkendt
Es duer ung. fra 200,- 175,- 150,- til 175,- 150,- 100,- godkendt
Årets fund kr. 300,- til 200,- godkendt
Bedste 1 års kr. 500,- til 200,- godkendt
Gevinst divisions vindere 6 x kr.300,- spares væk godkendt
8. valg af formand – Erik Trans på valg genvalgt
8a. valg til bestyrelsen – på valg Tom Yndgård og Renè Christiansen, begge genvalgt
8b. valg af bestyrelses suppleant – Rocky Jespersen
8c. valg af revisor – på valg Thomas B. Pedersen – genvalgt
9. valg af løslader – John Frandsen genvalgt
10. kapflyvningsplan – se under pkt. 7.
11. præmier – pokaler – se under pkt. 7 – ringnr. på es duer ønskes på diplom godkendt, antal diplomer ændres fra nuværende 5 til 3, dog med følgende undtagelser: Vognmandens pokal, Hanne og Tages ærespræmie, Albani fadet, diplom til vinder samt pokal, divisioner diplomer til de 3 første. Ovennævnte ændringer vedtaget.
12. kontingent uændret, se dog forslag 220 pkt. 7.
13. Sted for afholdelse næste års repræsentantskabsmøde – ingen forslag
14.Eventuelt – Tommy Refstrup omtalte en auktion af duer fra Jørn Esbensen til afholdelse d. 27/01-2018.
ref. Per Nielsen