Runde 5 Fyens bedste klub

Runde 5 Fyens bedste klub

010 Nyborg – 209 Midtfyn  3784 – 3790

013 Svendborg – 171 Nordvestfyn  3737 – 3795

016 Fåborg – 220 Odense 3787 – 3876