Søg efter:

Glædelig Jul og godt Nytår

Kære fynske brevduefolk

Årets slutning nærmer sig og julen står lige for døren.

Jeg vil derfor benytte lejligheden til at kaste et blik på året der gik og komme med en status i forhold til de igangværende og kommende aktiviteter.

Det har været et år, hvor en ellers hårdt kæmpende, men reduceret bestyrelse trak sig tilbage, da det var svært at kunne fortsætte med det tidligere setup med lastbil og få personer til at trække læsset.

Herfra skal lyde en stor tak for det kæmpe arbejde, der har været lagt i, at få Fyns duer på vingerne uge efter uge hen over de mange sæsoner det blev til – det har jeg stor respekt for.

Det blev så starten på et nyt setup, hvor mange muligheder blev vendt i forhold til, hvordan vi kunne komme videre. Med stor hjælp fra Michael Th. Larsen lykkedes det os at indgå et samarbejde med DdB om lån af trailer 10, hvor et nyt koncept blev testet af, hvilket var til gavn for både DdB og sektion 31. Det må være i den ånd, at vi i fremtiden kan styrke dansk brevduesport. Så en stor tak herfra til DdB for at se mulighederne fremfor begrænsningerne.

Vi havde dog håbet, at vi endnu et år kunne gøre brug at dette setup, så vores økonomi kunne komme helt på fode igen og vi selv kunne investere i en ny trailer. Det var desværre ikke muligt, hvorfor vi måtte i gang med at undersøge muligheden for allerede nu at investere i en trailer. Her var der så opbakning til, at de enkelte foreninger købte deres egne kurve til traileren og samtidig tilbød 220 Odense, at låne sektionen de resterende penge til køb af en Geraldy trailer.

Der er derfor nu bestilt en trailer til 36 kurve svarende til et dueantal på ca. 1.000 duer. Forventningen er at traileren er klar til afhentning inden 1. april 2023, så vi har tid til at få tingene på plads inden sæsonstarten.

Der er forudbetalt et beløb til traileren, så her i starten af 2023 vil der blive sendt opkrævning ud på betaling af kurvene samt kontingent for året, så vi har økonomien på plads, når det resterende beløb skal betales.

Ellers står de kommende måneder overfor nogle spændende beslutninger startende med DdB´s repræsentantskabsmøde, hvor nogle af de væsentligste punkter er, hvilken struktur på flyveplanen at der bliver vedtaget og specielt om vi kan finde opbakning til vores fælles ønske om fortsat at have separate slip for Fyn på de korte mellemdistancer.

Det har været frustrerende, at hovedbestyrelsen ikke har tilgodeset vores ønske og vores tidligere store opbakning til disse flyvninger, hvor sektion 31 fra starten ikke har arrangeret sektionsflyvninger i disse uger. Der har været afsendt mange duer og der er ingen tvivl om, at de separate slip har været en afgørende årsag til det.

Det kan man så vælge at tro på eller ej, men for den fælles økonomi i DdB er jeg bange for, at rigtigt mange ikke har interesse i disse flyvninger, hvis der bliver tale om gruppeslip – et så bredt slip, på så kort en afstand og med Fyns duer, der skal slå fra og gå over vandet, så vil mange duer komme til at flyve unødige kilometer. Der vil helt sikkert komme nogle fine hjemkomster også, men som forberedelse til DdB´s øvrige flyvninger og som en rimelig konkurrenceform, hvilket altid er svært på så korte flyvninger, så er jeg bange for, at det deltagende antal duer bliver reduceret væsentligt i forhold til nu.

Jeg synes jo at når tilbuddet er der for disse flyvninger, så skal Fyns medlemmer også kunne deltage, men er der så råd til den opsamling der er i dag, hvordan skal de transporteres til den videre transport, skal det

være i de traditionelle kurve eller i Geraldy kurve? Ja, der kommer unægtelig nogle overvejelser, at der skal gøres for, at økonomien ikke kommer til at se helt skæv ud på disse flyvninger.

Lykkedes det at finde opbakning til vores forslag om fortsat separate slip og vi forventeligt vil sende det samme antal duer som i 2022, så ser jeg helt klart, at der vil være en god økonomi i, at vi anvender vores nye trailer til opsamling og at den som i år, så kan sættes på bilen i Kolding med sektion 32´s duer. Alternativt kan vi selv køre duerne til slipstedet, hvis det samlet set for DdB vil være en fordel – det mener jeg, at der rent økonomisk vil være mulighed for med det nuværende antal duer fra Fyn på disse flyvninger.

Vi kan kun gisne om udfaldet og må vurdere dette når det kendes. Vi afholder bestyrelsesmøde umiddelbart efter DdB´s repræsentantskabsmøde, hvor vi vil drøfte mulighederne.

Sektionens generalforsamling vil blive afholdt søndag den 26. februar 2023 kl. 10.00 i 220 Odenses klubhus. Nærmere herom senere, hvor der her på hjemmesiden og til foreningsformændene vil blive udsendt dagsorden iht. reglementet:

§6

Ordinært repræsentantskabsmøde afholdes en gang om året tre til fire uger efter DdB´s repræsentantskabsmøde. Det indkaldes med angivet dagsorden på sektion 31’s hjemmeside eller ved udsendelse til foreningsformændene med senest tre ugers varsel. Forslag, der ønskes behandlet på det ordinære repræsentantskabsmøde, skal være sektionsformanden og øvrige foreningsformænd i hænde senest 14 dage før repræsentantskabsmødet. Det reviderede regnskab udsendes til foreningsformændene efter endt revision og senest sammen med dagsordenen til repræsentantskabsmødet.

Jeg vil hermed slutteligt takke alle for den store opbakning omkring sektionens flyvninger, bestyrelsen generelt og de forslag der er fremkommet og vedtaget her i 2022.

Vi er på vej til at sikre et fremtidigt setup for Fyns brevduesport og for mig er det primære nu at få afviklet gælden til 220 Odense og samtidig hurtigst muligt, at få skabt en økonomi, så vi kan investere i et sæt ekstra kurve, da det er en fordyrende omkostning, at vi skal returnere kurvene igen til de enkelte foreninger umiddelbart efter flyvningens afvikling, så de er klar til næste weekends flyvninger.

Vi må tage et skridt ad gangen og sikre at vi har en sund økonomi mens vi får opbygget de mest optimale løsninger for fremtiden. Der vil derfor igen i år være behov for hjælp til afholdelse af auktion, foredrag eller lignende, der ligesom i år med jeres opbakning gav sektionen et godt rygstød til det vi nu er i gang med – tak for det!

Rigtig glædelig jul og godt nytår til jer alle samt jeres familier.

Vi ses til en spændende sæson 2023.

Thomas Bang Pedersen

PS: Lige nu er det ikke muligt at få printet diplomer i sektionen, da skabelonen ikke findes i programmet mere, men mulighederne afsøges stadig. Jeg har modtaget præmier og diplomer fra DdB, der udleveres på sektionens generalforsamling.

Unge konkurrence sektion 31

Placerede unger i uge 32, der blev solgt på støtteauktionen i foråret i sektion 31, kan indberettes til Thomas Bang Pedersen – th.bang.p@gmail.com senest søndag den 28. august.

Oplys navn, sektion, station, duens nr. og dens opnåede point.

Præmie 1.000 kr. til køberen af den due, at der har opnået flest point på en flyvning i uge 32.