Brevduedag/repræsentantskabsmøde d. 21-01-2017

Brevduedag/repræsentantskabsmøde
Årets repræsentantskabsmøde afholdtes i år på adressen Bymarkskolen 6,Ollerup, V. Skerninge, lørdag d. 21 januar. Svendborg brevdueforening var arrangør, således forstået at efter repræsentantskabsmødet, skulle Bongo evaluere over evt. ny langflyverklub på Fyn, derefter var der foredrag v/ Thomas B. Pedersen efterfulgt af en auktion.
Mødet startede kl. 09.00 hvor Thomas bød velkommen til de fremmødte
og ønskede at alle måtte få en god brevduedag og gav herefter ordet til sektion 31`s bestyrelse.
I fravær af sektionsformanden (sygdom ) blev arbejdsopgaverne fordelt
mellem de øvrige bestyrelsesmedlemmer. Rocky tog første tjans og bad de fremmødte rejse sig for at vi sammen kunne mindes de medlemmer der i det forgangne år var døde.
Uddeling af pokaler og diplomer tog Tom Yndgaard samt Rocky sig af og
de fremmødte repræsentanter samt tilhørere gav præmietagerne en fortjent applaus en særlig fornøjelse var det at overvære den glæde de
2 søskende fra Team Bang havde når de skulle hente deres fortjente pokaler og diplomer.
pkt. 1 på dagsordenen var valg af dirigent, Rocky meddelte at bestyrelsen foreslog Brian Petersen fra forening 209. Brian Petersen blev valgt uden modkandidat. Brian takkede for valget og konstaterede at valget var lovligt indkaldt med en dagsorden ifølge lovene.
pkt. 2 optælling af mandater ifølge opgørelse  fra D.d.B. Brevduen nr. 24. 16 foreningsrepræsentanter samt 4 bestyrelsesmedlemmer ialt 20.
pkt.3 godkendelse af dagsorden dirigenten konstaterede at dagsordenen var efter loven og at der var indkommet forslag fra foreninger 013, 220 samt sektionsbestyrelsen.
pkt.4 oplæsning af mødeprotokol – ingen ønskede denne mulighed.
pkt.5 formandens beretning – som tidligere nævnt var Erik Trans fraværende på grund af sygdom – formandens beretning var sendt til repræsentanter for de enkelte foreninger, og repræsentanterne accepterede at læsning blev foretaget af den enkelte repræsentant, efterfølgende ville sektionsbestyrelsen forsøge at besvare de spørgsmål der måtte være. Der var et konkret spørgsmål og det var vedrørende montering af blæser på lastbil, det blev besvaret at det er den/de ikke  endnu. – formandens beretning godkendt.
pkt.6 aflæggelse af regnskab v/ Per Nielsen – kasserer gennemgik samtlige poster og kunne oplyse at regnskabet var endt med et underskud på kr. 8.384,-. Et sidste afdrag på lastbilen på kr. 30.000,- gjorde ondt i foreningskassen. Årsagen til underskud skyldes nedskrivningen på lastbilen på kr. 18.750,- lastbilen er nu gældfri og behøver fremadrettet vedligehold, syn, forsikring, vægtafgift som de store faste udgifter. Der var bemærkninger til de store udgiftsposter tlf.penge til bestyrelsen, kørselsgodtgørelse bestyrelse, bestyrelsesmøder, formand/delegeretmøder nogle emner som bestyrelsen skal prøve at finde en fordelingsnøgle på. Som jeg forstod kritikken gik det på en mere økonomisk tilgang til de enkelte poster. – regnskab godkendt.
pkt.7  indkomne forslag fra 013, 220, sektionsbestyrelsen -forslag fra 013 Svendborg ønskede at opmåling af nye slagadresser for nye medlemmer såvel som for eksisterende medlemmer ændres så det bliver en fast pris og ikke som nu. John Frandsen meddelte at ifølge D.d.B`s reglement afsnit 2, §5 “ethvert slag skal være opmålt med GPS. Opmålingen foretages
som en kontrolhandling”. Sektionsklubbens vedtægter §1 lyder således: Sektionsklubben, der er en del af “De danske Brevdueforeninger”, og til enhver tid underkastet disse love og lovlige tilblivne bestemmelser, består af de til enhver i Gruppe 3/sektion 31 værende enkeltforeninger under DdB.
øvrige indkomne forslag fra henholdsvis forening 220 samt sektionsbestyrelsen f.s.v. angår kapflyvningsplan flyttes til pkt. 10 forslag vedrørende ændring af vedtægter sektionsbestyrelsen flyttes til pkt. 11.
pkt.8 valg til bestyrelsen, kasserer Per Nielsen – Per Nielsen genvalgt.
pkt.8a valg til bestyrelsen Rocky Jespersen ønskede ikke genvalg, John Frandsen (forening 220 ) valgt.
pkt.8b valg som bestyrelsessuppleant Preben N. Jensen ønskede ikke genvalg, Flemming Andersen (forening 220) valgt.
pkt.8c valg af revisor Bent Busk ønskede ikke genvalg, Rocky Jespersen valgt.
pkt.8d valg af revisorsuppleant Poul Hansen udtræder – ingen ønskede at bestride denne post – alle repræsentanter accepterede at sektionen herefter kun har en revisorsuppleant ( Henning Kunckel).
pkt.9 valg løslader John Frandsen genvalg -( John Fransen bestrider herefter posten som løslader samt posten som menigt bestyrelsesmedlem)
pkt.10 argument for kapflyvningsplan forening 220, godt gennemarbejdet og afstemt efter DdB`s kapflyvningsplan, tilgodeser medlemmers ønske om længere afstande og forskellige retninger. – argument sektion 31 økonomisk ansvarlig set i lyset af færre penge i kassen, dokumenteret der kommer mange duer på flyvninger som foreslået af sektionsbestyrelsen,
så snart flyvningerne kommer til Henstedt så falder antal duer. – afstemning faldt ud til fordel for kapflyvningsplan forening 220 -valgt
pkt.11 præmier fortsætter uændret, pokaler fortsætter uændret, forslag vedrørende formandens mulighed til at  hæve på foreningskonto ud over kasserer – forkastet. Spørgsmål vedrørende beregning af Es duer ud fra 20% ændres til 25% – vedtaget.
pkt.12 kontingent fortsætter uændret
pkt.13 afholdelse af næste års repræsentantskab ingen meldte sig
pkt.14 eventuelt Tommy Rasmussen blev bedt om kort at fortælle status på fugleinfluenza – Tommy fortæller at der er ikke nogen afklaring på tidspunktet for ophævelse af de igangværende restriktioner, og det er bekymrende at der er brevduefolk som trods restriktioner har deres duer flyvende frit, og det er værd at bemærke at DdB ved hvem det er!!
Der var ikke yderligere indlæg hvorfor det blev Per Nielsen som takkede for god ro og orden samt tak til dirigenten for lederskabet.
ref Per Nielsen