Søg efter:

Brevduedag/repræsentantskabsmøde d. 21-01-2017

Brevduedag/repræsentantskabsmøde
Årets repræsentantskabsmøde afholdtes i år på adressen Bymarkskolen 6,Ollerup, V. Skerninge, lørdag d. 21 januar. Svendborg brevdueforening var arrangør, således forstået at efter repræsentantskabsmødet, skulle Bongo evaluere over evt. ny langflyverklub på Fyn, derefter var der foredrag v/ Thomas B. Pedersen efterfulgt af en auktion.
Mødet startede kl. 09.00 hvor Thomas bød velkommen til de fremmødte
og ønskede at alle måtte få en god brevduedag og gav herefter ordet til sektion 31`s bestyrelse.
I fravær af sektionsformanden (sygdom ) blev arbejdsopgaverne fordelt
mellem de øvrige bestyrelsesmedlemmer. Rocky tog første tjans og bad de fremmødte rejse sig for at vi sammen kunne mindes de medlemmer der i det forgangne år var døde.
Uddeling af pokaler og diplomer tog Tom Yndgaard samt Rocky sig af og
de fremmødte repræsentanter samt tilhørere gav præmietagerne en fortjent applaus en særlig fornøjelse var det at overvære den glæde de
2 søskende fra Team Bang havde når de skulle hente deres fortjente pokaler og diplomer.
pkt. 1 på dagsordenen var valg af dirigent, Rocky meddelte at bestyrelsen foreslog Brian Petersen fra forening 209. Brian Petersen blev valgt uden modkandidat. Brian takkede for valget og konstaterede at valget var lovligt indkaldt med en dagsorden ifølge lovene.
pkt. 2 optælling af mandater ifølge opgørelse  fra D.d.B. Brevduen nr. 24. 16 foreningsrepræsentanter samt 4 bestyrelsesmedlemmer ialt 20.
pkt.3 godkendelse af dagsorden dirigenten konstaterede at dagsordenen var efter loven og at der var indkommet forslag fra foreninger 013, 220 samt sektionsbestyrelsen.
pkt.4 oplæsning af mødeprotokol – ingen ønskede denne mulighed.
pkt.5 formandens beretning – som tidligere nævnt var Erik Trans fraværende på grund af sygdom – formandens beretning var sendt til repræsentanter for de enkelte foreninger, og repræsentanterne accepterede at læsning blev foretaget af den enkelte repræsentant, efterfølgende ville sektionsbestyrelsen forsøge at besvare de spørgsmål der måtte være. Der var et konkret spørgsmål og det var vedrørende montering af blæser på lastbil, det blev besvaret at det er den/de ikke  endnu. – formandens beretning godkendt.
pkt.6 aflæggelse af regnskab v/ Per Nielsen – kasserer gennemgik samtlige poster og kunne oplyse at regnskabet var endt med et underskud på kr. 8.384,-. Et sidste afdrag på lastbilen på kr. 30.000,- gjorde ondt i foreningskassen. Årsagen til underskud skyldes nedskrivningen på lastbilen på kr. 18.750,- lastbilen er nu gældfri og behøver fremadrettet vedligehold, syn, forsikring, vægtafgift som de store faste udgifter. Der var bemærkninger til de store udgiftsposter tlf.penge til bestyrelsen, kørselsgodtgørelse bestyrelse, bestyrelsesmøder, formand/delegeretmøder nogle emner som bestyrelsen skal prøve at finde en fordelingsnøgle på. Som jeg forstod kritikken gik det på en mere økonomisk tilgang til de enkelte poster. – regnskab godkendt.
pkt.7  indkomne forslag fra 013, 220, sektionsbestyrelsen -forslag fra 013 Svendborg ønskede at opmåling af nye slagadresser for nye medlemmer såvel som for eksisterende medlemmer ændres så det bliver en fast pris og ikke som nu. John Frandsen meddelte at ifølge D.d.B`s reglement afsnit 2, §5 “ethvert slag skal være opmålt med GPS. Opmålingen foretages
som en kontrolhandling”. Sektionsklubbens vedtægter §1 lyder således: Sektionsklubben, der er en del af “De danske Brevdueforeninger”, og til enhver tid underkastet disse love og lovlige tilblivne bestemmelser, består af de til enhver i Gruppe 3/sektion 31 værende enkeltforeninger under DdB.
øvrige indkomne forslag fra henholdsvis forening 220 samt sektionsbestyrelsen f.s.v. angår kapflyvningsplan flyttes til pkt. 10 forslag vedrørende ændring af vedtægter sektionsbestyrelsen flyttes til pkt. 11.
pkt.8 valg til bestyrelsen, kasserer Per Nielsen – Per Nielsen genvalgt.
pkt.8a valg til bestyrelsen Rocky Jespersen ønskede ikke genvalg, John Frandsen (forening 220 ) valgt.
pkt.8b valg som bestyrelsessuppleant Preben N. Jensen ønskede ikke genvalg, Flemming Andersen (forening 220) valgt.
pkt.8c valg af revisor Bent Busk ønskede ikke genvalg, Rocky Jespersen valgt.
pkt.8d valg af revisorsuppleant Poul Hansen udtræder – ingen ønskede at bestride denne post – alle repræsentanter accepterede at sektionen herefter kun har en revisorsuppleant ( Henning Kunckel).
pkt.9 valg løslader John Frandsen genvalg -( John Fransen bestrider herefter posten som løslader samt posten som menigt bestyrelsesmedlem)
pkt.10 argument for kapflyvningsplan forening 220, godt gennemarbejdet og afstemt efter DdB`s kapflyvningsplan, tilgodeser medlemmers ønske om længere afstande og forskellige retninger. – argument sektion 31 økonomisk ansvarlig set i lyset af færre penge i kassen, dokumenteret der kommer mange duer på flyvninger som foreslået af sektionsbestyrelsen,
så snart flyvningerne kommer til Henstedt så falder antal duer. – afstemning faldt ud til fordel for kapflyvningsplan forening 220 -valgt
pkt.11 præmier fortsætter uændret, pokaler fortsætter uændret, forslag vedrørende formandens mulighed til at  hæve på foreningskonto ud over kasserer – forkastet. Spørgsmål vedrørende beregning af Es duer ud fra 20% ændres til 25% – vedtaget.
pkt.12 kontingent fortsætter uændret
pkt.13 afholdelse af næste års repræsentantskab ingen meldte sig
pkt.14 eventuelt Tommy Rasmussen blev bedt om kort at fortælle status på fugleinfluenza – Tommy fortæller at der er ikke nogen afklaring på tidspunktet for ophævelse af de igangværende restriktioner, og det er bekymrende at der er brevduefolk som trods restriktioner har deres duer flyvende frit, og det er værd at bemærke at DdB ved hvem det er!!
Der var ikke yderligere indlæg hvorfor det blev Per Nielsen som takkede for god ro og orden samt tak til dirigenten for lederskabet.
ref Per Nielsen

Beretning for 2016.

Beretning for 2016.

Endnu en sæson er overstået. Ja man syntes jo lige vi var kommet i gang og vupti så er det slut igen. Det må jo være tegn på at det er gået godt hen over sommeren.

Det startede desværre lidt skidt idet vi igen måtte konstatere at en forening lukkede. Denne gang var det 171 Nordvestfyn som ikke kunne fortsætte. Det er meget trist når der mistes foreninger da der bliver nogle kæmpe områder i vores sektion hvor der bliver langt for at flyve med duer.

Det var også i år at ombygningen af lastbilen skulle bestå. Jeg må sige at det fungerer rigtig godt og der har ikke været de store problemer med den ud over lige den allersidste tur hvor der blev lidt problemer med liften. Lastbilen er blevet godkendt til dyretransport gældende de næste fem år. Så der vil blive påsat et mærke med transport af levende dyr.

Jeg vil gerne takke chauffører og rejseledsagerne for et godt stabilt og veludført arbejde. Uden jer ingen kapflyvning.

Flyvesæsonen har kørt fornuftigt dog med lidt drillerier fra vejrets side som resulterede i et par flytninger hen over sommeren. Til gengæld slap vi for aflysninger og de helt store tab på vores flyvninger.

Jeg vil gerne rose vores løslader for et rigtig godt arbejde. Du har gjort det godt og vi har haft et fint samarbejde med dem som er involveret hver lørdag. Stort tak til dig John.

Vi har afsendt 16134 duer fordelt på 13209 gamle duer og 2925 unger. Det er en lille tilbagegang på 204 duer.

Vedr. vores økonomi ser det fornuftigt ud uden at være prangende. Det vil vores kasser komme ind på senere dog kan jeg nævne at Per og undertegnet var i Filskov i august mdr. og afslutte handlen med Vesti auto så nu er lastbilen betalt og gældfri.

Vi har været nødsaget til at oprette et cvr nr. samt nem id. Dette er af hensyn til ejerforhold af lastbilen dette er nødvendigt da sektionen ellers ikke kan indregistrere bilen ej heller oprette forsikring. Vores cvr nr. er 37975443.

Angående vores møder i sektionen. Her er jeg og bestyrelsen meget skuffet over den ringe deltagelse der er fra foreningerne ikke engang de delegerede pladser bliver brugt. Man er blevet enige om at droppe kontrolmødet og evalueringsmødet da der ikke er tilslutning til disse møder. Til kontrolmødet var der kun to foreninger ud over bestyrelsen. Vi har prøvet at flytte til et nyt sted for afholdelsen, men dette er det ikke blevet bedre af med hensyn til deltagelse. Bestyrelsen går i tænkeboks med hvordan vi skal afholde vores møder fremadrettet så hvis man sidder inde med et godt forslag så ret henvendelse til en af os. I oktober mdr. havde vi indkaldt til formandsmøde vedr. kapflyvningsplanen i uge 21 og 22. Her blev de forskellige forslag drøftet og da der ikke var enighed om disse var alle enige om at disse blev droppet.

Hvordan ser fremtiden så ud for sektion 31. Ja det kunne være rart at hvis man kunne se lidt ud i tidshorisonten. Vores medlemsskare er jo ikke af nyeste dato og det vælter heller ikke ind med nye medlemmer. Og der bliver færre og færre til at dele udgifterne. Hvis vi bare kunne finde de vise sten der ville give lidt flere nye folk ville dette være rart. Vi må håbe det en dag lykkes. Hvis der er nogle der har ideer eller forslag er vi lydhør over for dem.

Vi skal have ny kapflyvningsplan i år og der er kommet to forslag. Jeg vil håbe at i tænker jer godt om når i afgiver jeres stemmer det kan godt være der er nogle der gerne så vores flyvninger længere, men har vi råd til det? Bestyrelsens forslag koster det samme at køre som den vi afvikler. De år jeg har været formand har jeg hvert år ført statistik over de afsendte duer uge for uge og når jeg kikker på disse tal er der en helt klar tindens at så snart vi kommer sydligere en Rendsburg og Heide så falder dueantallet på flyvningerne. Jeg siger ikke at vi ikke skal have enkelte længere flyvninger, men vi bliver også nød til at have nogle vi tjener penge på. Vi står også overfor andre udfordringer bl.a. hvis DdB indfører to uger med fredags indlevering så skal vi bruge en bil mere og der ligger også nye vejskatter og lurer i Tyskland som kan komme når som helst.

Der er også køre/hviletids regler der skal overholdes. Mon ikke vi for dem løst på betryggende vis det håber og tror jeg på.

Igen hen mod slutningen af året blev vi ramt af restriktioner i forbindelse med fugleinfluenza. Det har som bekendt gjort at vores duer skal holdes inde hvor længe endnu er svært at sige men håber ikke at det kommer til at berører vores opstart i foråret.

Til jer der debatterer på ”Facebook” tænk jer nu om når i skriver derinde. Jeg bliver jævnligt ringet op af folk der spørger til hvad det nu er for noget der er skrevet. Husk der er mange der kan se det.

Til sidst, men  ikke mindst vil jeg gerne takke bestyrelsen for et godt samarbejde samt dem som uge efter uge er behjælpelig med at få duerne på bilen. Jeg vil takke alle der har hjulpet til at alt i sektionsregi har kunne lade sig gøre.

p.b.s. vegne

Erik.

Lørdag den 21/1-2017

Lørdag den 21/1-2017

KL 09:00 Velkomst samt præmieoverrækkelse Sektion 31
KL 10:00 Repræsentantskabsmøde sektion 31
Fra KL 11:30 Frokostbuffet åben – Lotteri (Herfra åbent for alle)
KL 12:30 Evaluering af Fyns Langflyver Klub – ved Bongo!
KL 13:00 Foredrag ved Thomas Bang Pedersen
KL 14:30 Auktion