Referat af repræsentantskabsmøde 18/1-2014

Referat af repræsentantskabsmøde 18/1-2014, Uggerslev forsamlingshus.

Mødet startede kl. 09.00 med uddeling af diplomer/ærespræmier og pokaler.
Forskellige ytrede forundring over det store antal diplomer som uddeles – kan det begrænses. Det er næsten de samme personer som skal modtage den største del. Måske en opgave for bestyrelsen.
Selve repræsentantskabsmødet startede kr. 10.00 med dagsorden ifølge lovene. Formanden bød velkommen til de fremmødte delegerede samt øvrige tilhører.
Pkt. 1. valg af dirigent, bestyrelsen foreslår Thomas B. Pedersen som blev valgt.
Pkt. 2. konstatering af mandater, 11 mandater (9 foreninger) samt bestyrelsen 5 mandater, i alt 16 stemmeberettiget.
Pkt. 3. oplæsning af protokol, ingen ønskede denne mulighed.
Pkt. 4. formandens beretning. Beretningen var lagt ud på sektionens hjemmeside, så alle havde mulighed for at læse, hvad der var i vente. Formanden startede med at omtale medlemmer som var gået bort i årets løb, og bad alle rejse sig for at mindes disse. –
Fortsatte derefter sin beretning, om året 2013 som han havde oplevet og hvad han skulle tage stilling til både for sig selv men også sammen med den øvrige bestyrelse.
Erik Trans sluttede sin beretning med at takke løslader og ompakningsstederne for veludført arbejde. Ifølge Erik T. var der ikke konstateret ompakningsfejl sæson 2013 – FLOT. Bestyrelsesmøder afholdes nu fast i lokaler ”forening 220”, som bestyrelsen har fået en aftale med. Dette vil også give en besparelse på kørselskontoen.
Hermed også en tak til bestyrelsen for godt samarbejde og flot fremmøde.
Pkt. 5. godkendelse af regnskab. Kasserer fremlagde regnskab og gennemgik poster, og kunne fremvise overskud på kr. 2403,11. Et overskud som var mindre end det beløb kasserer havde oplyst ved et tidligere møde. Kasserer oplyste at et
præmiebeløb ikke var blevet udbetalt før efter regnskabsårets udløb og derfor ikke var med, men nu var taget med i det fremlagte regnskab.
Der var også kritik vedrørende et stort beløb under punkt ”diverse”. Det store beløb under ”diverse” dækker over investeringen til garageport incl. montering på i alt kr. 8.500,- i carport Nordvestfyn (171). Ønsket var udgift til garageport skulle være opført som særskilt post i regnskabet. – regnskabet godkendt.
Pkt. 6. indkomne forslag – manglende papirer vedrørende bestyrelsens forslag, bevirkede at emnet flyttes til behandling under pkt. 9.
Pkt. 7 valg af bestyrelse.
Pkt. 7A. valg af formand, på valg Erik Trans – Erik Trans blev genvalgt
Pkt. 7B. valg af 2 bestyrelsesmedlemmer på valg Kaj Hoffmann og Tommy Rasmussen – der var genvalg til begge.
Pkt. 7C.valg som bestyrelsessuppleant nr. 1. Lars Kruse (013). Lars blev valgt.
Pkt. 7D. valg af revisor Thomas B. Pedersen, Thomas blev genvalgt.
Pkt. 7E. valg af revisorsuppleant på valg Bent Busk, Bent blev genvalgt.
Pkt. 7F. valg af løslader John Frandsen, John Frandsen blev genvalgt.
Pkt. 8. forslag til kapflyvningsplan – kapflyvningsplan 2013 fortsætteruændret 2014 med den tilføjelse at den følger DdB`s, d.v.s. starter en uge senere, altså uge 19 (10/5) og ikke uge 18.
Pkt. 9 og pkt. 6. forslag præmier, pokaler og reglement samt indkomne forslag. Bestyrelsens forslag om nedsættelse af præmier på ungeflyvninger, besparelsen skulle så bruges på 4 gratis unger. Afstemningen på bestyrelsens forslag blev. 7 stemte for medens 9 stemte imod, forslaget nedstemt. Ungeflyvninger afvikles derfor som hidtil. Ordstyrer gennemgik reglement, og konstaterede at reglement har behov for at blive opdateret før sæsonstart.
Pkt. 10. kontingent, fortsætter som hidtil kr. 400,-.
Pkt. 11. næste års afholdelse af udstilling samt repræsentantskabsmøde – ingen meldte sig – bestyrelsen afventer.
Pkt. 12. eventuelt. John Frandsen mente at beregningsmodellen for antal mandater pr. forening var forkert – beregningen af mandater er klart beskrevet i reglement/vedlægter ”Brevduen”. John Frandsen mente også at landsformandens beretning i ”Brevduen” var noget han ikke kunne tilslutte sig – Tommy Rasmussen m.fl. kunne dog berolige John F. at det var landsformandens egen vision for fremtiden.!
Tommy Rasmussen fortalte kort om D.d.B`s nye udstillingstrailer og at den allerede havde været taget i brug ( racedueudstilling i Fredericia).
Tidspunktet for afholdelse af udstilling/repræsentantskabsmøde kunne måske flyttes, nogle foreslog at tidspunktet ville være bedre i december. Ulempe (måske) duerne ikke færdig fældet, tidsnød for færdiggørelse af regnskab – dem som vinteravler unger mulighed for at stille med duer. Et emne som den kommende udstillingsforening bør undersøge som en mulighed.
Erik Trans oplyste at sportsligt udvalg ikke var nedlagt, men dog trods alt den bestående ledelse var stoppet, og at Rocky Beckmann nu var den eneste som vil give sit bidrag sammen de ny som han håber snart vil melde sig, så medlemmerne vil få nogle spændende nye tiltag.
Repræsentantskabsmødet sluttede med at dirigentenThomas B. Pedersen kunne fortælle at dagsordenen nu var gennemgået og alle punkter var behandlet og der var ikke flere som ønskede ordet. Ordet blev herefter givet til formanden Erik Trans som takkede for fremmødet og bad de fremmødte rejse sig for udbringe et trefoldigt leve for sektion 31.
Ref. Per