Søg efter:

Referat af repræsentantskabsmøde 18/1-2014

Referat af repræsentantskabsmøde 18/1-2014, Uggerslev forsamlingshus.

Mødet startede kl. 09.00 med uddeling af diplomer/ærespræmier og pokaler.
Forskellige ytrede forundring over det store antal diplomer som uddeles – kan det begrænses. Det er næsten de samme personer som skal modtage den største del. Måske en opgave for bestyrelsen.
Selve repræsentantskabsmødet startede kr. 10.00 med dagsorden ifølge lovene. Formanden bød velkommen til de fremmødte delegerede samt øvrige tilhører.
Pkt. 1. valg af dirigent, bestyrelsen foreslår Thomas B. Pedersen som blev valgt.
Pkt. 2. konstatering af mandater, 11 mandater (9 foreninger) samt bestyrelsen 5 mandater, i alt 16 stemmeberettiget.
Pkt. 3. oplæsning af protokol, ingen ønskede denne mulighed.
Pkt. 4. formandens beretning. Beretningen var lagt ud på sektionens hjemmeside, så alle havde mulighed for at læse, hvad der var i vente. Formanden startede med at omtale medlemmer som var gået bort i årets løb, og bad alle rejse sig for at mindes disse. –
Fortsatte derefter sin beretning, om året 2013 som han havde oplevet og hvad han skulle tage stilling til både for sig selv men også sammen med den øvrige bestyrelse.
Erik Trans sluttede sin beretning med at takke løslader og ompakningsstederne for veludført arbejde. Ifølge Erik T. var der ikke konstateret ompakningsfejl sæson 2013 – FLOT. Bestyrelsesmøder afholdes nu fast i lokaler ”forening 220”, som bestyrelsen har fået en aftale med. Dette vil også give en besparelse på kørselskontoen.
Hermed også en tak til bestyrelsen for godt samarbejde og flot fremmøde.
Pkt. 5. godkendelse af regnskab. Kasserer fremlagde regnskab og gennemgik poster, og kunne fremvise overskud på kr. 2403,11. Et overskud som var mindre end det beløb kasserer havde oplyst ved et tidligere møde. Kasserer oplyste at et
præmiebeløb ikke var blevet udbetalt før efter regnskabsårets udløb og derfor ikke var med, men nu var taget med i det fremlagte regnskab.
Der var også kritik vedrørende et stort beløb under punkt ”diverse”. Det store beløb under ”diverse” dækker over investeringen til garageport incl. montering på i alt kr. 8.500,- i carport Nordvestfyn (171). Ønsket var udgift til garageport skulle være opført som særskilt post i regnskabet. – regnskabet godkendt.
Pkt. 6. indkomne forslag – manglende papirer vedrørende bestyrelsens forslag, bevirkede at emnet flyttes til behandling under pkt. 9.
Pkt. 7 valg af bestyrelse.
Pkt. 7A. valg af formand, på valg Erik Trans – Erik Trans blev genvalgt
Pkt. 7B. valg af 2 bestyrelsesmedlemmer på valg Kaj Hoffmann og Tommy Rasmussen – der var genvalg til begge.
Pkt. 7C.valg som bestyrelsessuppleant nr. 1. Lars Kruse (013). Lars blev valgt.
Pkt. 7D. valg af revisor Thomas B. Pedersen, Thomas blev genvalgt.
Pkt. 7E. valg af revisorsuppleant på valg Bent Busk, Bent blev genvalgt.
Pkt. 7F. valg af løslader John Frandsen, John Frandsen blev genvalgt.
Pkt. 8. forslag til kapflyvningsplan – kapflyvningsplan 2013 fortsætteruændret 2014 med den tilføjelse at den følger DdB`s, d.v.s. starter en uge senere, altså uge 19 (10/5) og ikke uge 18.
Pkt. 9 og pkt. 6. forslag præmier, pokaler og reglement samt indkomne forslag. Bestyrelsens forslag om nedsættelse af præmier på ungeflyvninger, besparelsen skulle så bruges på 4 gratis unger. Afstemningen på bestyrelsens forslag blev. 7 stemte for medens 9 stemte imod, forslaget nedstemt. Ungeflyvninger afvikles derfor som hidtil. Ordstyrer gennemgik reglement, og konstaterede at reglement har behov for at blive opdateret før sæsonstart.
Pkt. 10. kontingent, fortsætter som hidtil kr. 400,-.
Pkt. 11. næste års afholdelse af udstilling samt repræsentantskabsmøde – ingen meldte sig – bestyrelsen afventer.
Pkt. 12. eventuelt. John Frandsen mente at beregningsmodellen for antal mandater pr. forening var forkert – beregningen af mandater er klart beskrevet i reglement/vedlægter ”Brevduen”. John Frandsen mente også at landsformandens beretning i ”Brevduen” var noget han ikke kunne tilslutte sig – Tommy Rasmussen m.fl. kunne dog berolige John F. at det var landsformandens egen vision for fremtiden.!
Tommy Rasmussen fortalte kort om D.d.B`s nye udstillingstrailer og at den allerede havde været taget i brug ( racedueudstilling i Fredericia).
Tidspunktet for afholdelse af udstilling/repræsentantskabsmøde kunne måske flyttes, nogle foreslog at tidspunktet ville være bedre i december. Ulempe (måske) duerne ikke færdig fældet, tidsnød for færdiggørelse af regnskab – dem som vinteravler unger mulighed for at stille med duer. Et emne som den kommende udstillingsforening bør undersøge som en mulighed.
Erik Trans oplyste at sportsligt udvalg ikke var nedlagt, men dog trods alt den bestående ledelse var stoppet, og at Rocky Beckmann nu var den eneste som vil give sit bidrag sammen de ny som han håber snart vil melde sig, så medlemmerne vil få nogle spændende nye tiltag.
Repræsentantskabsmødet sluttede med at dirigentenThomas B. Pedersen kunne fortælle at dagsordenen nu var gennemgået og alle punkter var behandlet og der var ikke flere som ønskede ordet. Ordet blev herefter givet til formanden Erik Trans som takkede for fremmødet og bad de fremmødte rejse sig for udbringe et trefoldigt leve for sektion 31.
Ref. Per

Beretning for sektion 31 2013

Sektion 31 2013.

År 2013 blev på mange måder et mærkeligt år i sektion 31.  Da jeg først på året blev orienteret af Erik Hansens familie om Eriks alvorlige sygdom som desværre udviklede sig hurtigere end ventet og dermed at Erik bad bestyrelsen om at finde en anden kasser i en svær tid og noget vi ikke lige havde regnet med. Erik sov ind d. 13 april. Også andre af vores brevduekammerater er desværre ikke mere i blandt os. Disse er Erik Larsen dan 105, Gunner Danielsson 016 og Finn Andersen 010. Jeg vil gerne bede forsamlingen rejse sig og minde vores kammerater. Ære være deres minde.

Det resulterede i at vi i bestyrelsen måtte indkalde til ekstraordinært repræsentantskabsmøde for at få valgt en ny kasser. Det blev vores bestyrelsesmedlem Per Nielsen 016 Fåborg der blev valgt og vores første suppleant Tommy indtrådte i bestyrelsen.

Også på andre måder blev året anderledens end sædvanligt. Vi startede kapflyvnings sæsonen med en station vi ikke havde fløjet i mange år nemlig Kiel/Flintbæk nogle var ikke helt trykke med dette, men det blev en kanon flyvning med sektionsvinderen i Nyborg på over 1600 m. pr. minut.

Vejret har drillet en hel del i denne sæson og i uge 21 måtte vi desværre aflyse på grund af vejret. Vi har, måtte flytte enkelte flyvninger grundet vejr og ringe duetilmeldinger i afslutningsfasen. Det har helt igennem været en meget svær sæson med mange store tab over det meste af landet, Mange har mistet rigtig mange duer og dette smittede også af på de efterfølgende flyvninger også DdB måtte ændre deres flyveplan. Hvad der har været årsagen er der mange gisninger og teorier om, men ingen kan sige noget konkret om hvorfor duerne blev væk.

Også på ungesiden gav det problemer og der blev ca. afsendt det samme antal unger som i 2012.  Jeg håber at alle vil bakke noget mere op omkring det at flyve med unger, men det kan tiden jo kun vise.

Jeg vil også gerne takke og rose vores løslader for et godt samarbejde, selv om det ind imellem så lidt sort ud med vejret. Tak til dig John.

Når vi nu er i gang med det at takke nogen vil jeg også sige tak for et flot arbejde i de tre ompaknings steder. Tak for veludført arbejde.

Også tak til jer der har været med på lastbilen som rejseledsager uden jeres hjælp blev der ikke lukket nogen duer ud. Håber at i tager en tur igen i den kommende sæson.

Det blev også et år hvor vi desværre fik en meddelelse fra sportsligt udvalg om at de tre valgte ikke ønskede at fortsætte efter denne sæson. Tak for jeres indsats, jeg håber at der er nogen som vil tage over så vi stadig har et godt aktiv. Rocky har sagt ja til at være den ene så i kan kontakte ham hvis i har lyst til at hjælpe.

Det var også året hvor vi i sektionen investerede i en ny port i klubhuset i 171 Nordvestfyn så vi kunne spare nogle penge og kørsel hver uge. Vi havde håbet den var klar til sæson start, men det blev ikke sådan. Da den var klar var vores vognmand så flink at eftergive de udgifter på ekstra kørsel i starten. Tak for dette Carsten. Det har vist sig at være et rigtig godt tiltag med porten da vi prøvede at have alle sektionens duer stående der ude da vi i en uge havde fredagsslip. Der er ca. plads til 1200 duer.

Det har også i år gået godt med vores vognmand. Der var dog lige en enkelt uge hvor der indtraf en misforståelse mellem vognmanden og chaufføren.

Der er aftalt samme beløb på kørsel for den komne sæson.

Vi fik også nyt ompakningssted i Horsens det gav vores vognmand en ændret rute med tidligere mødetid end før. Det gjorde at man havde problemer i Odense med at nå at få pakket duerne da dette skulle gøres tidligere, men efter at jeg havde kontaktet Peter Andersen og gjorde opmærksom på problemet blev dette løst i alles tilfredshed.

Vi har også i indeværende sæson afholdt et par møder gennem året og der ville det være dejligt hvis der kom lidt flere af vores medlemmer. Vi havde indbudt Peter Olesen fra Natural Brande til at holde foredrag. Det må siges at det var et meget imponerende foredrag hvor der virkelig blev lidt at tænke over når man kom hjem og spørgelysten manglede heller ikke.

Vi har i bestyrelsen talt om forskellige ting hvor vi kom ind på hvad vi kan gøre for at få lidt flere med til vores møder og også for at få af vide hvad man ude i foreningerne kunne tænke sig sektionen skulle arrangere fremadrettet. Det er foreslået at måske et par fra sektionsbestyrelsen kunne stå til rådighed for eventuelt at kunne deltage i møder rundt i de enkelte foreninger hvis de ønsker dette for at høre hvad tanker der er i spil.

Vi har for nyligt deltaget i en fjerkræ udstilling i Humblehallen på Langeland med en pr. stand om det at flyve med brevduer, men om det giver noget er svært at sige. Der var da enkelte der virkede ret interesserede så hvem ved. Vi har også talt om måske igen at prøve at deltage i det fynske dyrskue i Odense.

Som alle efterhånden har hørt arbejdes der i de tre Odense foreninger om en sammenlægning. Og det lader til at der fremadrettet kun vil være en forening i Odense. Held og lykke med jeres forehavende.

Jeg vil også gerne takke bestyrelsen for et godt arbejde og godt fremmøde til vores møder. Det er ikke ret tit at vi har afbud til vores møder.

Til slut vil jeg på bestyrelsens vegne takke alle der har hjulpet til med at få vores sæson til at gå så gnidningsløs som muligt. Stor tak til alle.

Bestyrelsen følger DdBs forslag om at starte en uge senere med kapflyvningsplanen i år 2014.

Erik.