Referat generalforsamling 8 januar 2016

 Referat af repræsentantskabsmøde 8 januar 2016

Repræsentantskabsmødet var henlagt til Harndrup Forsamlingshus fredag d. 8 januar kl. 19.30.

Bestyrelsen havde indbudt til spisning kl. 17.30 med en menu på flæskesteg og hjemmelavet is til en pris på kr. 95,- og de tilmeldte 21 incl. bestyrelsen fandt stor behag i menuen og der var en god stemning som lovede der ville blive en god stemning til selve mødet.

Mødet var indkaldt med dagsorden ifølge loven.

Pkt. 1. valg af dirigent, bestyrelsen foreslog Brian Pedersen ( 209 ), som blev valgt uden modkandidat.

Pkt. 2. konstatering af mandater, optalt ved opråb . 22 i alt – der kunne være 23 Tommy Rasmussen fraværende p.gr.a. sygdom.

Pkt.3. godkendelse af dagsorden, dagsorden godkendt af de delegerede.

Pkt.4. oplæsning af protokol – ingen ønskede denne mulighed

Pkt. 5. formandens beretning – Erik Trans oplæste sin beretning for året 2015 med bilkøbet som det største punkt, enkelte flyvninger blev fremhævet p.gr.a. dårligt vejr eller fordi der var problemer på slipstedet ( D.d.B. slip) se i øvrigt formandens  mere detaljerede  beretning på sektionens hjemmeside .

Pkt. 6. aflæggelse af regnskab, kasserer gennemgik regnskabets punkter hvor bilkøbet også kunne aflæses bl.a. i et pænt overskud kr. 23.348,20 – punkter som kan fremhæves: indtægt er kørsel D.d.B. kr. 24.000, konto sportsligt udvalg kr. 10.171,80, udgifter vognmand kr.30.578,74 ( vognmand 2014 kr.63.502,- )lastbilens udgifter brændstof/chauffør/forsikring/vægtafgift kr. 43.709,-. Regnskab godkendt.

Pkt.7. indkomne forslag – 2 forslag fra forening 220

forslag 1, nuværende tekst i vedtægter §10, ændres til: bestyrelsens rejse-, diæt og telefongodtgørelse betales af sektionsklubben, dog således at kørsel i privat bil afregnes med kr. 2,- pr. kørt kilometer. Efter en del debat hvor kørsel som ydes til foreninger som befordrer duer til ompakningssteder også aflønnes med samme takst som kørsel til bestyrelses møder, således også ville blive ramt af denne kraftige nedskæring. En afstemning afgjorde forslagets skæbne – forslaget forkastet.

forslag 2, ungemesterskabet på alle sektionens ungeflyvninger tildeles en kontant præmie på kr. 300,- som betales af sektion. Vedtaget

sektionens super mesterskab på alle sektion/D.d.B flyvninger tildeles en

en kontant præmie på kr. 300,-som betales af sektionen, desuden

  1. 300,- som betales af Rocky Jespersen således i alt en præmie på
  2. 600,-. Vedtaget

Pkt. 8a. valg af formand på valg Erik Trans. Genvalg

8b. valg nyt bestyrelsesmedlem i stedet for Tommy Rasmussen( ønskede ikke genvalg på grund af ekstra arbejde i bestyrelsen D.d.B.) Kaj Hoffmann, genvalg til Kaj Hoffmann, Tom Yndgård (166) ny valgt i stedet for Tommy.

8c. valg som bestyrelsessuppleant, nyvalg Renè Christiansen i stedet for Lars Kruuse.

8d. valg af revisor på valg Thomas Pedersen, genvalg

8e. valg af revisorsuppleant, nyvalgt Henning Kunckel

8f. valg af løslader, på valg John Frandsen – inden det kom til en afstemning udspandt sig en længere debat, idet John beklagede sig over sine begrænsninger i forbindelse med slip mente bestyrelsen blev inddraget i hans arbejde. Tidligere medlemmer som havde bestridt samme post som John Frandsen, havde ikke haft samme problemer som John, og mente at slip samt ændring af stationer skulle klares af John Frandsen samt formand, men at John alene stod for slip. Således bestemt ved afstemning.

Pkt. 9. kapflyvningsplan – ingen

Pkt. 10.præmier, pokaler, vedtægter – justeres som vedtaget

Pkt. 11. kontingent – billigere kontingent var der nogle som mente der  var plads til – formanden m.fl. kunne oplyse med færre medlemmer samt en forening der lukker ned,  og en lastbil som ikke er betalt endnu at tidspunktet ikke var nu, derfor uændret kontingent.

Pkt. 12.afholdelse af repræsentantskabsmøde samt udstilling, ingen meldte sig men bestyrelsen har nogle muligheder som der arbejdes videre med.

Pkt. 13. eventuelt følgende ting kom til debat:

Rocky foreslog lastbil bruges til træning som bestyrelsen arbejder videre med.

John Frandsen mangler aktiviteter, mener bestyrelsen er for u ambitiøs, samt at der mangler udluftning i lastbilen. Erik Trans besvarede dette med at karetmager vil lave dette i forbindelse med siderne samt presenning ordnes uge 3.

K.J.Philipsen ønskede flere km. på sektionsflyvningerne, kan først ændres ved vedtagelse af ny kapflyvningsplan.

Henning Kunckel ønskede flyvninger med afstand på mindst 100 km – se tidligere svar.

Erik Trans vil forsøge at etablere en flyvning fra Bremen i samråd med D.d.B. flyvningen skal afvikles ugen før D.d.B. sæsonen starter.

Således vedtaget på mødet som sluttede med kaffe og brød og som opleves som et godt møde afholdt i en sober tone – dejligt.

 

ref. Per