Referat repræsentantskabsmøde

Referat repræsentantskabsmøde d. 13/01-2019 lokaler forening 220 Odense. Kl. 09.00 bød Erik Trans velkommen til de fremmødte som skulle modtage diplomer samt pokaler, Erik råbte navnene på sektionsvinderne op og Tom uddelte de øvrige diplomer, dernæst skulle der uddeles pokaler og Erik var fotograf således at begivenheden kunne fremvises på sektionens hjemmeside.

Præcis kl. 10.00 blev der ringet med klokken så var det tiden for selve repræsentantskabsmødet. Her bød Erik igen velkommen til selve mødet. Første punkt på dagsorden ifølge vedtægterne:

pkt. 1. Valg af dirigent – bestyrelsen foreslår Brian Petersen, der var ingen andre ønsket, derfor blev Brian valg. Dirigenten kunne konstatere at mødet var lovligt indvarslet og at mødet kunne fortsætte. godkendt

pkt. 2. konstatering af mandater – bestyrelsen=5, Nyborg=2, Svendborg=2, Fåborg= 1, Bogense=3, Midtfyn=2, Odense=3, i alt 18 stemmeberettiget mandater som var hvad der skulle være. godkendt

pkt. 3. Godkendelse af dagsorden, forening 220 Odense meddelte dirigenten at de trak deres forslag om kapflyvningsplan 2019. godkendt

pkt. 4. Oplæsning af protokol – ingen ønskede denne mulighed. godkendt

pkt. 5. Formandens beretning – se bilag 1 – Der var følgende bemærkninger til beretning: Der er ikke udfyldt kørebog for lastbil ( var blevet godkendt af repræsentanter 2018) – Erik siger Poul chauffør ikke vil udfylde kørebog og fortalte hvorfor. Tommy R. efterfulgt af Thomas P. at repræsentantskabet er sektionens øverste myndighed og skal efterleves – konklusion på at føre kørebog , der skal føres km i et “regnehæfte” start km/sted slut sted km. samt dato. Der var ikke yderligere kommentarer til formandens beretning. godkendt

pkt. 6. Aflæggelse af beretning regnskab. Kasserer gennemgik de forskellige poster med kommentarer. Der var kommentarer til kørsel lastbil, der “manglede” antal kørte km., der var dog bilag brændstof. godkendt

pkt. 7. Indkomne forslag – der var indkommet 3 forslag vedrørende kapflyvningsplan, 220 Odense, 209 Midtfyn og sektionsbestyrelsen. Se pkt. 3 vedrørende forslag 220 Odense. godkendt

Pkt. 8 Valg af kasserer, Per ønskede ikke genvalg. Efter samråd med Renè om fordeling af arbejdsopgaver . Renè laver It, hjemmesiden, resultater, pokaler, mesterskaber og Per laver kun regnskab. godkendt

pkt. 9. Valg til bestyrelsen, på valg John Frandsen, der var modkandidat Rocky Jespersen. Der blev forlangt skriftlig afstemning og afstemningen endte 10 stemmer til John Frandsen og 8 stemmer til Rocky Jespersen. John valgt. godkendt

pkt. 10. valg af revisor, Rocky på valg, han ønskede ikke genvalg – Poul Hansen, 010 valgt som ny revisor. godkendt

pkt. 11. valg af løslader, John Frandsen på valg, John valgt. godkendt

pkt. 12. kapflyvningsplan, der var forslag fra forening 209 og sektions bestyrelsen. Ved håndsoprækning modtog kapflyvningsplan fra sektionsbestyrelsen flest stemmer og blev derfor valgt. DdB har fremsendt forslag om seperatslip i ugerne 21-22-23 det er så et ønske om sektions fri flyvninger. Det giver udfordringer for dem som kun flyver på sektionens destinationer. Der kommer ikke penge i sektionskassen og heller ingen kørselsudgifter. Det er en kedelig situation at der ikke kan opnås forståelse, både sektion såvel som DdB mangler penge i kassen.

pkt. 13. præmier og pokaler – præmieudgifter hastholdes på niveau 2018 der udgår 1 pokal 2019 da den er overbroderet og ikke særlig atraktiv.

pkt. 14. kontingent og gebyr – ved en fejl i bestyrelsen ( manglende kommunikation er forslag om gebyr samt kontingent ikke fremsendt – det blev dog fra repræsentanterne, efter dirigent var blevet orienteret, og godtaget forklaringen, vedtaget en kontingent forhøjelse på kr. 100,- samt gebyrændring til kr. 9,-. Der kom en del bemærkninger at omkostninger holdes nede, løn til chauffør m.fl. bestemmes af repræsentantskabet. DdB kørsel giver ikke overskud – fakta er således kr. 1500,- har sektionen i kassen alt medregnet.

pkt. 15. afholdelse af repræsentantskabsmøde – der var ingen forslag ( vi har det jo også godt vor vi er og så er det billigt ). Under dette punkt meddelte Tom Yndgård at han ønskede at udtræde af bestyrelsen ( personlig årsag ) Som kasserer har jeg modtaget mail fra Rocky Jespersen at han ikke fremover er sponsor på ” Det store mesterskab unger ” ( 2019 m.fl. )

pkt. 16. eventuelt – under dette punkt er det muligt at fremlægge emner samt diskutere hvad der er interesse for, men hvor intet kan besluttes. Til slut bad Erik forsamlingen rejse for vi samlet kunne udbringe et trefoldigt samt det lange “LEVE” for sektion 31. Tak til Brian for at varetage dirigent posten. ref. Per